قیمت محصولات

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت کارگاه مراجعه فرمایید

یا با شماره های ۰۹۱۱۸۱۱۷۴۰۰—-۰۱۱۴۳۲۳۴۷۷۱

یا به آدرس آمل خیابان امام رضا جنب اداره پست مرکزی کارگاه فنی روشن مراجعه فرمایید

 

www.09118117400.com
معرفی و لیست قیمت محصولات پرس های حرارتی سابلیمیشن

سایز ۴۰در۴۰(سانتی متر)
مدل ۴۴۰
پرس دستی حرارتی ساده یک میلیون تومان
مدل ۴۴۱
پرس دستی حرارتی با تک ریل یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان
مدل ۴۴۲
پرس دستی حرارتی با دو ریل ۱٫۵ میلیون تومان
مدل ۴۴۳
پرس پنوماتیک حرارتی ساده ۲٫۵ میلییون
مدل ۴۴۴
پرس پنوماتیک حرارتی تک ریل ۲٫۷۵۰ میلیون
مدل۴۴۵
پرس پنوماتیک حرارتی دو ریل ۳ میلیون تومان
مدل ۴۴۶
پرس هیدرولیک حرارتی ساده ۳میلیون تومان
مدل۴۴۷
پرس هیدرولیک حرارتی تک ریل ۳٫۲۵۰ میلیون
مدل۴۴۸
پرس هیدرولیک حرارتی دو ریل ۳٫۵ میلیون تومان
مدل ۴۴۹ سفارشی و مطابق نیاز شما

سایز ۴۰در۶۰(سانتی متر)
مدل ۶۴۰
پرس دستی حرارتی ساده ۱٫۲۵۰میلیون تومان
مدل ۶۴۱
پرس دستی حرارتی تک ریل ۱٫۵میلیون
مدل ۶۴۲
پرس دستی حرارتی دو ریل ۱٫۷۵۰میلیون
مدل ۶۴۳
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۳ میلیون تومان
مدل ۶۴۴
پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۳٫۲۵۰میلیون تومان
مدل ۶۴۵
پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۳٫۵ میلیون تومان
مدل ۶۴۶
پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۳٫۵میلیون تومان
مدل ۶۴۷
پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۳٫۷۵۰میلیون تومان
مدل ۴۶۸
پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۴ میلیون تومان
مدل ۶۴۹ سفارشی و مطابق نیاز شما

سایز ۵۰در۷۰(سانتی متر)
مدل ۷۵۰
پرس حرارتی دستی ساده ۱٫۷۵۰میلیون تومان
مدل ۷۵۱
پرس حرارتی دستی تک ریل ۲میلیون تومان
مدل ۷۵۲
پرس حرارتی دستی دوریل ۲٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل ۷۵۳
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۳٫۵میلیون تومان
مدل ۷۵۴
پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۳٫۷۵۰ میلیون تومان
مدل ۷۵۵
پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۴ میلیون تومان
مدل ۷۵۶
پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۴میلیون تومان
مدل ۷۵۷
پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۴٫۲۵۰ هزار تومان
مدل ۷۵۸
پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۴٫۵ میلیون تومان
مدل ۷۵۹ سفارشی و مطابق نیاز شما

سایز ۶۰در ۸۰(سانتی متر)
مدل ۸۶۰
پرس حرارتی دستی ساده ۲٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل ۸۶۱
پرس حرارتی دستی تک ریل ۲٫۵ میلیون تومان
مدل ۸۶۲
پرس حرارتی دستی دو ریل ۲٫۷۵۰ میلیون تومان
مدل ۸۶۳
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۳٫۵میلیون تومان
مدل ۸۶۴
پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۳٫۷۵۰ میلیون تومان
مدل ۸۶۵
پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۴ میلیون تومان
مدل ۸۶۶
پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۴میلیون تومان
مدل ۸۶۷
پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۴٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل ۸۶۸
پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۴٫۵ میلیون تومان
مدل ۸۶۹سفارشی و مطابق نیاز شما

سایز ۶۰در۹۰(سانتی متر)
مدل ۹۶۰
پرس حرارتی دستی ساده ۲٫۷۵۰ میلیون تومان
مدل ۹۶۱
پرس حرارتی دستی تک ریل ۳ میلیون تومان
مدل ۹۶۲
پرس حرارتی دستی دو ریل ۳٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل ۹۶۳
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۴٫۵ میلیون تومان
مدل ۹۶۴
پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۴٫۷۵۰ میلیون تومان
مدل ۹۶۵
پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۵ میلیون تومان
مدل ۹۶۶
پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۵٫۵ میلیون تومان
مدل ۹۶۷
پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۵٫۷۵۰ میلیون تومان
مدل ۹۶۸
پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۶ میلیون تومان
مدل ۹۶۹سفارشی و مطابق نیاز شما

سایز ۷۰در ۱۰۰(سانتی متر)
مدل ۱۷۰
پرس حرارتی دستی ساده ۳٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل ۱۷۱
پرس حرارتی دستی تک ریل ۳٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۷۲
پرس حرارتی دستی دو ریل۳٫۷۵۰ میلیون تومان
مدل ۱۷۳
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۵ میلیون تومان
مدل ۱۷۴
پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۵٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل ۱۷۵
پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۵٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۷۶
پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۶ میلیون تومان
مدل ۱۷۷
پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۶٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل ۱۷۸
پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۶٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۷۹ سفارشی مطابق نیاز شما

سایز ۸۰در۱۱۰(سانتی متر)
مدل ۱۸۰
پرس حرارتی دستی ساده ۳٫۷۵۰ میلیون تومان
مدل ۱۸۱
پرس حرارتی دستی تک ریل ۴ میلیون تومان
مدل ۱۸۲
پرس حرارتی دستی دو ریل ۴٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل ۱۸۳
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۵٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۸۴
پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۵٫۷۵۰ میلیون تومان
مدل ۱۸۵
پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۶ میلیون تومان
مدل ۱۸۶
پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۶٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۸۷
پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۶٫۷۵۰ میلیون تومان
مدل ۱۸۸
پرس حرارتی هیدورلیک دو ریل ۷ میلیون تومان
مدل ۱۸۹ سفارشی و مطابق نیاز شما

hooshang fanaeyan, [17.09.16 12:01]
سایز ۹۰در۱۱۰(سانتی متر)
مدل ۱۹۰
پرس حرارتی دستی ساده ۴ میلیون تومان
مدل ۱۹۱
پرس حرارتی دستی تک ریل ۴٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل ۱۹۲
پرس حرارتی دستی دو ریل ۴٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۹۳
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۶ میلیون تومان
مدل ۱۹۴
پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۶٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل ۱۹۵
پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۶٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۹۶
پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۷ میلیون تومان
مدل ۱۹۷
پرس حرارتی هیدورلیک تک ریل ۷٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل ۱۹۸
پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۷٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۹۹ سفارشی و مطابق نیاز شما

سایز ۱۰۰در۱۲۰(سانتی متر)
مدل ۱۲۰۰
پرس حرارتی دستی ساده ۴٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۲۰۱
پرس حرارتی دستی تک ریل ۵ میلیون تومان
مدل ۱۲۰۲
پرس حرارتی دستی دو ریل ۵٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۲۰۳
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۶٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۲۰۴
پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۷ میلیون تومان
مدل ۱۲۰۵
پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۷٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۲۰۶
پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۷٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۲۰۷
پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۸ میلیون تومان
مدل ۱۲۰۸
پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۸٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۲۰۹سفارشی مطابق نیاز شما

سایز ۱۰۰در ۱۵۰(سانتی متر)
مدل ۱۵۰۰
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۷ میلیون تومان
مدل ۱۵۰۱
پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۷٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۵۰۲
پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۸ میلیون تومان
مدل ۱۵۰۳
پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۸ میلیون تومان
مدل ۱۵۰۵
پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۸٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۵۰۶
پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۹ میلیون تومان
مدل ۱۵۰۹ سفارشی مطابق نیاز شما

سایز ۱۰۰در ۲۰۰(سانتی متر)
مدل ۲۱۰۰
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۱۰ میلیون تومان
مدل ۲۱۰۱
پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۱۱ میلیون تومان
مدل ۲۱۰۲
پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۱۲ میلیون تومان
مدل ۲۱۰۳
پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۱۲ میلیون تومان
مدل ۲۱۰۴
پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۱۳ میلیون تومان
مدل ۲۱۰۵
پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۱۳٫۵ میلیون تومان
مدل ۲۱۰۹سفارشی مطابق نیاز شما
سطح کار(سانتی متر) : (۴۰*۴۰)(۴۰*۶۰)(۵۰*۷۰)(۶۰*۸۰)(۶۰*۹۰)۷۰*۱۰۰)(۸۰*۱۱۰)(۱۰۰*۱۲۰)(۱۰۰*۱۵۰)(۱۰۰*۲۰۰)
ولتاژ : ۲۲۰ ولت تک فاز و بصورت سفارشی ۳۸۰ ولت سه فاز
سیستم حرارت سنج : صفر تا ۴۰۰درجه سانتی گراد (دیجیتال ) در صورت سفارش آنالوگ
سیستم زمان سنج : صفر تا ۵۰۰ ثانیه ( دیجیتال ) در صورت سفارش آنالوگ
سیستم : دستی – هیدرولیک – پنوماتیک – گریبکس
امکانات : ساده – تک ریل – دو ریل
نوع جنس برای چاپ : پارچه – کاشی – سرامیک – فلزات – چوب – ام دی اف – شیشه – تابلو فرش – موکت
رنگ دستگاه : آبی چرمی – قرمز چرمی – مشکی چرمی ( در صورت سفارش رنگ دلخواه شما )
مدت گارانتی : یکسال
مدت خدمات و پشتیبانی : ده سال
لوازم جانبی : ابر فشرده – پارچه نسوز – کاغذ عکس برگردان – جوهر سابلیمیشن
دستگاههای تکمیلی : پرینتر – پلاتر – افست ( برای چاپ کاغذ عکس برگردان )
https://telegram.me/joinchat/DpWClj_QjQFifAATegDuEA
fanaeyan@

www.fanaeyan.ir
www.09118117400.com
۰۹۱۱۸۱۱۷۴۰۰
آمل جنب اداره پست مرکزی کارگاه فنی روشن

۰۹۱۱۸۱۱۷۴۰۰
www.fanaeyan.ir
Email:tel09118117400@gmail.com