دستگاه پرس حرارتی بزرگ تک ریل

دستگاه بزرگ تک ریل

دستگاه بزرگ تک ریل

 

برای چاپ حرارتی پارچه در سایزهای مختلف با یک و دو ریل

سایز ۷۰در ۱۰۰(سانتی متر)
مدل ۱۷۰
پرس حرارتی دستی ساده ۳٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل ۱۷۱
پرس حرارتی دستی تک ریل ۳٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۷۲
پرس حرارتی دستی دو ریل۳٫۷۵۰ میلیون تومان
مدل ۱۷۳
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۵ میلیون تومان
مدل ۱۷۴
پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۵٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل ۱۷۵
پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۵٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۷۶
پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۶ میلیون تومان
مدل ۱۷۷
پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۶٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل ۱۷۸
پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۶٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۷۹ سفارشی مطابق نیاز شما

چاپ ابعاد بزرگ لباس

چاپ ابعاد بزرگ لباس

خرید