دستگاه چاپ حرارتی تخت سرامیک

دستگاه چاپ روی سرامیک

دستگاه چاپ روی سرامیک

سایز ۴۰در۴۰(سانتی متر)
مدل ۴۴۰
پرس دستی حرارتی ساده یک میلیون تومان
مدل ۴۴۱
پرس دستی حرارتی با تک ریل یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان
مدل ۴۴۲
پرس دستی حرارتی با دو ریل ۱٫۵ میلیون تومان
مدل ۴۴۳
پرس پنوماتیک حرارتی ساده ۲٫۵ میلییون
مدل ۴۴۴
پرس پنوماتیک حرارتی تک ریل ۲٫۷۵۰ میلیون
مدل۴۴۵
پرس پنوماتیک حرارتی دو ریل ۳ میلیون تومان
مدل ۴۴۶
پرس هیدرولیک حرارتی ساده ۳میلیون تومان
مدل۴۴۷
پرس هیدرولیک حرارتی تک ریل ۳٫۲۵۰ میلیون
مدل۴۴۸
پرس هیدرولیک حرارتی دو ریل ۳٫۵ میلیون تومان
مدل ۴۴۹ سفارشی و مطابق نیاز شما

رایگان – خرید