دستگاه چاپ حرارتی روی فلزات

دستگاه چاپ حرارتی روی فلزات

دستگاه چاپ حرارتی روی فلزات

سایز ۵۰در۷۰(سانتی متر)
مدل ۷۵۰
پرس حرارتی دستی ساده ۱٫۷۵۰میلیون تومان
مدل ۷۵۱
پرس حرارتی دستی تک ریل ۲میلیون تومان
مدل ۷۵۲
پرس حرارتی دستی دوریل ۲٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل ۷۵۳
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۳٫۵میلیون تومان
مدل ۷۵۴
پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۳٫۷۵۰ میلیون تومان
مدل ۷۵۵
پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۴ میلیون تومان
مدل ۷۵۶
پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۴میلیون تومان
مدل ۷۵۷
پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۴٫۲۵۰ هزار تومان
مدل ۷۵۸
پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۴٫۵ میلیون تومان
مدل ۷۵۹ سفارشی و مطابق نیاز شما

رایگان – خرید