دستگاه چاپ حرارتی سابلیمیشن لارج فرمت

دستگاه چاپ لارج فرمت حرارتی

دستگاه چاپ لارج فرمت حرارتی

در ابعاد یک در دو متر

در ابعاد یک و نیم در دو متر

در ابعاد یک و بیست و پنج در یک و نیم متر

خرید