دستگاه چاپ حرارتی کاشی

چاپ کاشی با دستگاه حرارتی سابلیمیشن

چاپ کاشی با دستگاه حرارتی سابلیمیشن

سایز ۴۰در۶۰(سانتی متر)
مدل ۶۴۰
پرس دستی حرارتی ساده ۱٫۲۵۰میلیون تومان
مدل ۶۴۱
پرس دستی حرارتی تک ریل ۱٫۵میلیون
مدل ۶۴۲
پرس دستی حرارتی دو ریل ۱٫۷۵۰میلیون
مدل ۶۴۳
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۳ میلیون تومان
مدل ۶۴۴
پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۳٫۲۵۰میلیون تومان
مدل ۶۴۵
پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۳٫۵ میلیون تومان
مدل ۶۴۶
پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۳٫۵میلیون تومان
مدل ۶۴۷
پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۳٫۷۵۰میلیون تومان
مدل ۴۶۸
پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۴ میلیون تومان
مدل ۶۴۹ سفارشی و مطابق نیاز شما

رایگان – خرید